به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 10:37 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

نظام‌نامه مدیریت دانش و برنامه‌ریزی آموزشی

یکی اهداف عالیه و چشم اندار بلندمدت مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا، ارتقای سطح خدمات مهندسی و ایجاد یک قطب نوآوری در ارائه خدمات مهندسی می باشد که این مهم مستلزم ارتقای سطح دانش فنی، مدیریتی و … مدیران، کارکنان و حتی کارفرمایان و مشتریان می‌باشد. در راستای این هدف عالیه این نظام‌نامه جهت مدیریت دانش جامعه هدف این مجموعه تدوین گردیده است.

بخش یک – مقدمه :

در عصر حاضر برنامه‌ریزی در کلیه موارد، یکی از ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر برای بقای سازمانها و حتی جوامع بشری است. برنامه‌ریزی مهمترین و اولین وظیفه مدیران است و مدیرانی که از این امر مهم غفلت می ورزند، در واقع آسیب پذیری خویش را نسبت به تغییرات محیطی افزایش داده و قدرت پاسخگویی به انتظارات جامعه، کارفرمایان، مشتریان و مرئوسین خویش را هم از دست خواهند داد. بالاخص در دوران حاضر که تحولات سریع در ابعاد مختلف علم و تکنولوژی اطراف ما را احاطه نموده است، بدون برنامه‌ریزی بویژه در زمینه های آموزش و بهسازی منابع انسانی، هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات و انجام کار اثربخش نخواهند بود.

 به نظر می رسد که علت عدم موفقیت بسیاری از برنامه‌‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی را می توان در عملیات آموزشی بدون برنامه‌ریزی شده و بدون تفکر  و تعمق کافی جستجو نمود. دانش موجود در در ذهن کارکنان و مشتریان حیاتی‌ترین منبع سازمان‌های امروزی است. هدف مدیریت دانش، تسهیل فرآیند انتقال و دسترسی به دانشی است که افراد به منظور انجام فرآیندهای کاری به آن‌ نیاز دارند. این دانش حاصل کلیه آموزه‌های تولید شده حین فرآیندهای کاری بوده و به‌کارگیری آن باعث انجام بهتر کارها می‌شود. مدیریت دانش بر سازماندهی و دسترسی به دانش‌های کلیدی شامل فرآیندها، رویه‌ها، به‌روش‌ها، دروس‌آموخته و راه‌حل‌ مشکلات تکراری، در هر جا و هر زمان تمرکز دارد. کسب و استفاده مجدد از دانش و تجربه خبرگان و بهبود فرآیندهای کسب و خلق، تسهیم، و بهره‌گیری از دانش‌های سازمانی نیز از سایر اهداف مدیریت دانش است.

“مدیریت دانش عبارت است از مدیریت استراتژیک دانش به منظور بهینه‌سازی اشتراک و بکارگیری دانش با استفاده از فناوری و فرآیندهای مناسب؛ این کار از طریق انتقال دانش به طور مستقیم بین افراد یا به طور غیرمستقیم به وسیله سامانه‌ها و در راستای کسب مزایای همه جانبه‌ عملکردی انجام می‌شود.”

استفاده از شایستگی‌های محوری کسب‌وکار، حفظ دانش سازمانی اعم از دانش خبرگان و پروژه‌ها، تسریع در نوآوری‌ها، توانمندسازی کارکنان، بهبود زمان تصمیم‌گیری، تقویت تعهد سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار از نتایج مدیریت بهینه دانش سازمانی است که از اهداف تعالی سازمانی در مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا می‌باشد.

 تعاریف زیادی از برنامه‌ریزی آموزشی ارائه شده است. فیلپ کومبز از اندیشمندان پیشرو در قلمرو برنامه‌ریزی آموزشی این فرایند را چنین تعریف کرده است: کاربرد تجزیه تحلیل منطقی به منظور افزایش کارایی و تأثیر آن در رفع نیازهای آموزشی کارکنان و دانشجویان (صافی،۱۳۷۲).  به عبارت دیگر برنامه‌ریزی آموزشی، شامل کاربرد منظم روش های تحلیلی در مورد هریک از اجزای نظام آموزشی ذکر شده و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کارآمد است (مشایخ،۱۳۶۹). در جای دیگر در تعریف برنامه‌ریزی آموزشی آمده است که برنامه‌ریزی فرصتهای یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی و جزئی برای جمعیت معین را فراهم می کند (پروند،۱۳۶۹). برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان یک نظام عقلایی متضمن تنظیم طرح تصریح شده‌ای است که دربرگیرنده ترکیبی از فعالیتهای تحلیل نظامها، تحقیق عملیات و تکنولوژی است. تحلیل نظامها بخشی از معرفت بشری است که وابستگی نزدیکی با برنامه‌ریزی دارد (سلطانی،۱۳۸۵). برنامه‌ریزی از دیدگاه ابطحی (۱۳۸۳) عبارت است از تعیین اهداف آموزشی و پیش بینی عملیات و فعالیت های آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و همچنین نظام ارزشی جامعه.

در این نظام‌نامه اهداف و برنامه‌های مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا تدوین گردیده است تا با روشن نمودن مسیر حرکتی مهندسین مشاور در مدیریت دانش، تضمینی در به‌روز بودن اطلاعات علمی مدیران و کارکنان جهت تضمین کیفیت خدمات و تامین رضایت کارفرمایان باشد.

بخش دو – ساختار آموزشی و برنامه ریزی آموزشی:

در راستای ارتقای سطح دانش مدیران، کارکنان، کارفرمایان و مشتریان و همچنین مدیریت دانش شرکت مستند به افق بلند مدت آن، در سیستم اداریمجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا، یک کمیته آموزش تعریف می‌گردد که کلیه امور آموزشی مجموعه از طریق این کمیته، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی گردد.

2-1- اعضای کمیته آموزش:

 اعضای کمیته آموزشی مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

………………….

همراه گرامی : در صورت نیاز به استفاده از نظام‌نامه مدیریت دانش و برنامه‌ریزی آموزشی

مجموعه شرکتهای فنی و مهندسی آطرا با مدیریت یا معاونت اداری و مالی تماس بگیرید.