به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 9:42 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

گواهی نامه های شرکت

صلاحیت خدمات مشاور

شرکت آرمان طرح رهآب
مرجع صدور: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی

صلاحیت خدمات پیمانکاری

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی

ISO 9001-2015

شرکت آرمان طرح رهآب
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

ISO 9001-2015

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

ISO 14001-2015

شرکت آرمان طرح رهآب
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

ISO 14001-2015

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

ISO 45001-2018

شرکت آرمان طرح رهآب
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

ISO 45001-2018

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

IMS

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

HSE-MS

شرکت آرمان طرح رهآب
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)

HSE-MS

شرکت پاسارگاد آذربایجان
مرجع صدور: شرکت بهبود آوران (CERTROME)